திருக்குறள் தாவரங்கள்

09-05-2018 புதன் கிழமை அன்று இரா. பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் என்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டது. .

Links


http://www.panchavarnam.com பஞ்சவர்ணம்

http://www.panchavarnampathipagam.com பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

http://www.panegovernance.com  மின்ஆளுமை

http://panchavarnamfoundation.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை

http://panrutipanchavarnam.blogspot.in பண்ருட்டி பஞ்சவர்ணம் பிளாக்http://egovernancepanruti.blogspot.in பண்ருட்டி நகராட்சி மின்ஆளுமை

http://ta.wikipedia.org/s/9hq பஞ்சவர்ணம் விக்கி


No comments:

Post a Comment