திருக்குறள் தாவரங்கள்

09-05-2018 புதன் கிழமை அன்று இரா. பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் என்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டது. .

Thursday, 25 June 2015

திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்
திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்
05-07-2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 18 வது நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சியில் இரா.பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்" என்னும் நூல் வெளியிடப்படவுள்ளது